Thông báo
ngày 17/5/2015 họp hội đồng hương Bình Lục
Chi tiết
Ngày 31/1/2013 (ngày 20/12/2012 âm lịch) hội đồng hương Ngọc Lũ tại Tp Hồ Chí Minh họp hội tại chùa Kim Sơ
Chi tiết