Thông báo - họp họ Trần Nư

Ngày Chủ Nhật 21/12/2014 họ TRần Như tại phía nam tổ chức họp tại tỉnh Đồng Nai tổ chức dâng hương tưởng nhớ tổ tiên tại nhà chú Trần Như Tiệp