Hình ảnh họ Trần Như
Hình ảnh ảnh lễ dâng hương ngày giỗ thứ 389 Lương Quận Công Trần Như Lân
Chi tiết
Hình ảnh họ Trần Như - Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Bình Thuận họp tại nhà chú Trần Như Tiệp để dâng hương hai cụ Lương Quận Công và cụ Tín Quận Công nhân ngày 05 và 06 tháng 11 đây là ngày giỗ lớn nhất của họ tại nhà thờ Trần Như xã Ngọc Lũ
Chi tiết
Những hình ảnh của ngày nhà thờ Lương Quận Công Trần Như Lân nhận di tích lịch sử cấp quốc gia
Chi tiết