Văn, thơ - thơ họ Trần Như

LƯƠNG QUẬN CÔNG

 

Khả lũ hương đường Lương Quận Công

Triều Lê khanh tướng sắc vua phong

Trung quân ái quốc phò Lê Mục (1)

Chống đối bất bình diệt Mạc Dung(2)

Tứ trụ triều đình nhân trụ quốc

Phong điền kiến địa bậc tôi trung

Vàng son thạch mộc ghi công quả

Ngọc lũ tiếng vang cả cộng đồng

                                                                             Trần Đình Đạt

                                     

 

 

RƯỚC TƯỢNG QUẬN CÔNG

 

Lễ rước Quận Công thể tượng hình

Trang nghiêm lừng lẫy sắc uy linh

Phủ bài cờ kiếm bình thiên hạ

Hàm phẩm vua ban Tiết Chế Đình

Kiệt xuất anh hùng thời bạo loạn

Danh đằng linh tự đại thư dinh

Cửa tiền, cửa hậu nơi Lang Chủ

Tên xóm, tên làng cảnh thổ vinh

                                                                             Trần Đình Đạt

  

(1): Vua Lê Uy Mục

(2): Mạc Đăn Dung

 


NHỚ ƠN TIỀN TỔ

 

Quốc công gia tặng danh Trần Tộc

Thượng trụ ân phong quốc sủng trường

Tiền tổ công lao trung với nước

Hiếu nhà, ân nghĩa nặng quê hương

Tổ tiên công trạng rất liệt oanh

Đón bằng di tích đã ghi danh

Châu thuỷ thiên thu dương vũ liệt

Ngọc sơn vạn cổ bá phong thanh

Noi gương tiền tổ các cháu con

Gần xa tâm địa đức lưu truyền

Phúc dày, lộc phát con nối nghiệp

Kế thế truyền lưu rạng tổ tiên

Phát huy truyền thống của cha ông

Các cụ đồ xưa trí kiên trung

Việc nhà, việc họ siêng năm tháng

Để có hôm nay cháu con mừng

Tổ công tông đức thiên niên thịnh

Tử hiếu tôn hiền vạn đại nhân

Con cháu gần xa cùng tâm đức

Tạc tượng, đúc chuông tiếng vang ngân

Giỗ, tết, tuần rằm tiếp từ nay

Chuông đồng vang vọng ở nơi đây

Tâm linh huyền ảo nhang khói toả

Mãi mãi ngàn năm trọn đất này

                                                                             Hà Như

 


 

 

TÂM ĐỨC

 

Từ đương là chốn tâm linh

Nơi thờ tiên tổ sinh thành ra ta

Cháu con dù ở gần xa

Phát huy truyền thống ông cho Tộc Trần

Suốt đời vì nước vì dân

Làm nên truyền thông liệt oanh cho đời

Từ đương xây dựng lâu rồi

Bốn trăm năm, đã mấy đời trùng tu

đón bằng di tích quốc gia

Xây tường, cổng, ngõ, sửa nhà, làm sân

Cháu con nội ngoại xa gần

Góp công, góp của, góp tâm, góp tài

Phúc dày, thọ, lộc, những ai

Phát tâm công đức ghi khai lòng vàng

Lưu truyền hậu thế vẻ vang

Xứng danh con cháu họ hàng Trần Như

                                                                             Hà Như

 VIẾNG MỘ CỤ QUẬN CÔNG

 

Giữa vùng biển lúa mênh mông

Xanh cây, xanh đất, xanh sông, xanh trời

Cháu con về viếng mộ người

Mấy trăm năm trước muôn đời còn ghi

Cụ thuỷ tổ họ Trần Như

Võ quan diệt Mạc, phò Lê trung thành

Ba đời có bốn quận công

Danh đằng phụ tử, hết lòng phò Lê

Sắc phong, bảng hiệu còn đề

Xứng danh thượng trụ được về quê hương

Mở mang chợ búa chùa chiền

Đào mương dẫn thuỷ nhập điền giúp dân

Hàng năm, mồng sáu tháng giêng

Cụ được phối hưởng đình làng tề chung

Gương nhà phúc ấm trùng phùng

Năm cành cổ thụ đang cùng tốt tươi

Cháu con dù ở mọi nơi

Mồng năm tháng một giỗ người thường niên

Cùng về sửa lễ dâng lên

Cháu con ăn quả biết ơn người trồng

Mới là trọn đạo chữ Tâm

Kính dâng tiền tổ tấm lòng tri âm

                                                                   Hà Như