Hình ảnh khác - Hình ảnh đình chùa xã Ngọc Lũ


Cây đa ao làng

Cổng vào đình

Đình làng

Đồ thờ trong chùa


phiên bản trống đồng trong đình làng

Công nhân đình làng là di tích Quốc gia

Cổng chùa

Cổng chùa cũ bên cây thị trên trăm năm tuổi

một góc chùa cũ


Tượng 6 vị bồ tát thờ sau chùa

Cụ Vinh bên giếng chùa vãn cảnh chùa