Ngày giỗ kỵ - Ngày giỗ chính

Giỗ cụ khởi tổ khảo ngày 19 tháng 8 âm lịch hàng năm

Giỗ cụ khởi tổ tỉ ngày 18 tháng 9 âm lịch hàng năm

Giỗ cụ Lương Quận Công và cụ Tín Quận Công ngày 06 tháng 11 âm lịch hàng năm. Dâng hương hai cụ ngày 05 tháng 11 đây là ngày giỗ lớn nhất của họ

Giỗ các cụ bà quận ngày 06 tháng 02 âm lịch hàng năm (giỗ chính là cụ bà Tô Thị Hằng Nhận, nhưng lấy ngày này làm chung ngày giỗ của 06 cụ bà)

Tin cùng loại